Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu min-mar.pl jest firma P. H. U. MIN-MAR
Marzena Minta, u
l. Ciepła 5, 15-635 Klepacze, NIP: 5422623861

 1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie min-mar.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym min-mar.pl zwaną dalej Kupującym, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma. Stroną dokonującą sprzedaży zwanej dalej sprzedającym jest firma P. H. U. MIN-MAR Marzena Minta.

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione na stronie WWW sklepu internetowego min-mar.pl lub inne zamówione przez Kupującego za zgodą Sprzedającego.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się na stronie sprzedającego są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę.
 4. Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdującej się na jego stronie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu , przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian Zmiany cen nie będą dotyczyć zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego min-mar.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja co do sposobu realizacji zamówienia tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.
 7. Oferta sklepu internetowego min-mar.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia poprzez stronę WWW sklepu internetowego min-mar.pl.

Sprzedawca może potwierdzić zamówienie poprzez telefon lub e-mail.

 1. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
 2. Sklep internetowy min-mar.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Czas realizacji potwierdzonego zamówienia przez Kupującego wynosi 2-7 dni. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Kupującego po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę P. H. U. MIN-MAR Marzena Minta danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz .883 .
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

PŁATNOŚCI

 1. Przelew bankowy. Kupujący dokonuje przelewu po potwierdzeniu drogą elektroniczną zamówienia na wskazane konto przez Sprzedającego wartość zamówionego towaru + koszt transportu. Wysyłka towaru następuje natychmiast po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmy.

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia otrzymany po jego złożeniu na podany adres e-mail lub dostępny po zalogowaniu się na stronie sklepu.

Dane do przelewu: 

Nasz Bank: Millennium Bank

Numer konta: 23 1160 2202 0000 0004 5635 3380

SWIFT: BIGBPLPW

 1. Płatności można również dokonać poprzez skorzystanie z systemu płatniczego Przelewy24 lub poprzez zapłatę “za pobraniem”.

DOSTAWA

 1. Dostawa towaru realizowana jest zawsze przesyłką kurierską.
 2. Towar jest dostarczany pod wskazany przez Kupującego adres dostawy.
 3. W przypadku , gdy doręczyciel nie zastanie Kupującego pozostawia awizo. W tym czasie Kupujący może się skontaktować z dostarczającym przesyłkę, aby uzyskać przybliżony czas dostawy lub odebrać ją osobiście. W przypadku nieodebrania przesyłki zamówienie jest anulowane, a KOSZTAMI PRZESYŁKI BĘDZIE OBCIĄŻONY KUPUJĄCY.
 4. Cennik kosztów transportu przesyłki podany jest na stronie sprzedającego
 5. W przypadku chęci odbioru osobistego zamówionego towaru należy przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze sprzedającym.

ODBIÓR TOWARU. REKLAMACJE

 1. Przy odbiorze przesyłki Kupujący jest zobowiązany sprawdzić czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy towar jest niezgodny z zamówieniem lub opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia i zamówiony towar jest niekompletny lub uszkodzony to Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić w obecności doręczyciela PROTOKÓŁ SZKODY, który jest niezbędny przy rozpatrywaniu zasadności zgłoszenia, w którym zawarty będzie dokładny opis uszkodzenia lub braków, a także datę i godz. doręczenia. Następnie Kupujący powinien skontaktować się niezwłocznie z biurem sklepu min-mar.pl celem wyjaśnienia sytuacji.
 2. W przypadku braku uszkodzeń na opakowaniach Kupujący ma obowiązek przyjąć przesyłkę i zapłacić jeśli jest dostarczana „ZA POBRANIEM” zapłaty przez kuriera i w tym momencie zamówiony produkt staje się jego własnością.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. Firma P. H. U. MIN-MAR Marzena Minta zastrzega sobie prawo dochodzenia, występowania o zwrot poniesionych kosztów od Kupującego w przypadku nie odebrania lub odmowy odbioru zamówionej przesyłki bez uzasadnionych przyczyn wymienionych w tym regulaminie.
  1. Sprzedający informuje że nie przyjmuje żadnych przesyłek „Za pobraniem”.

   WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

   Miejscowość……………………., data…………..

   P.H.U MIN-MAR , MARZENA MINTA

   ul. Ciepła 5

   15635 Klepacze

   (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

   Imię, nazwisko konsumenta……………………………………..

   Adres konsumenta…………………………………………………

   …………………………………………………………………………..

   Reklamacja towaru

    Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………….towar jest wadliwy. Wada polega na …………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….Wada została stwierdzona w dniu ………………………..
   Z uwagi na powyższe, na podstawie usta
   wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

   • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

   • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

   • obniżenia ceny towaru o kwotę ……………….. (słownie: …………………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………………………………………………………….przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

   • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………………………………* (art. 560 § 1)

   Z poważaniem

   *niepotrzebne skreślić

ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.z 200r.Nr 22.poz.271) klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar jest sprawny, nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem musi być przesłane na adres magazynu:

P. H. U. MIN-MAR Marzena Minta

ul. Zielonogórska 48

15-674  Białystok

2. Taka przesyłka odbywa się na koszt klienta. W przypadku uznania odstąpienia od umowy należność zostanie przelana na rachunek banku wskazany przez Kupującego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

                                                                                                                             Miejscowość…………………data……………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)
P. H. U. Min-Mar
 Marzena Minta
 ul. Ciepła 5
 15-635 Klepacze

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..………………………………..umowy dostawy następujących rzeczy(*)…………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)…………………………………………………………………………………..  ……………………………………..…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

                                                                                                                            Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach, które reguluje USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Rozdział 3

Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Art. 12. 1.

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

Rozdział 4

Prawo odstąpienia od umowy

Art. 38.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Kupującego (kolor, proporcje, kontrast) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.
 2. W sprawach nie uregulowanych w powyższym dokumencie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a do rozpatrywania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego .

NIP: 5422623861

tel. : 660 220 595

ZAMÓWIENIA, PYTANIA, REKLAMACJE:

e-mail: kontakt@min-mar.pl